OSP Brdów

Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 26 lipca 2001 roku.

Członkowie reprezentacji

 • Wojciech Kołodziejski – Prezes
 • Piotr Szafrański – Wiceprezes-Naczelnik
 • Jarosław Sławnikowski – Zastępca Naczelnika
 • Radosław Szczerbiak – Wiceprezes
 • Małgorzata Kołodziejska – Sekretarz
 • Grzegorz Junkiert – Skarbnik
 • Paweł Pietrzak – Członek Zarządu
 • Sandra Sławnikowska – Kronikarz
 • Agnieszka Szczerbiak – Gospodarz

Cel działania:

 1. Prowadzenie działań ratowniczych określonych w par. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych.
 2. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Współudział w działaniach zapobiegawczych organizowanych przez samorządy terytorialne.
 4. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez państwową straż pożarną.
 5. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.
 6. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.